MEDICINMODULET ØGER SIKKERHEDEN

Dækker alle arbejdsgange omkring medicinering

Columna Medicin Modul og medicin-robot integration

Når patienter er i et behandlingsforløb, er medicinering et af de største enkeltstående elementer i behandlingen. Det gør at håndteringen af ordinationer og udleveringen af medicin har alt afgørende betydning for patienten. Med Columna Clinical Information System har lægen altid direkte adgang til patientens journal. I journalen ses det fulde overblik over hele patientens sygdomsforløb. For læger er ordination og opfølgning på patientens medicin en central opgave. Medicin-modulet i Columna viser i ordinationsoversigten de aktuelle, fremtidige og historiske ordinationer. Via skemaer og grafer kan lægen se sammenhængen mellem den ordinerede medicin og udvalgte prøveværdier, og kan derfor nemt og hurtigt se effekten af behandlingen. Beslutter lægen at justere i medicineringen, kan medicin nemt vælges fra et foruddefineret standardsortiment, en rekommandationsliste eller i hele medicinkataloget. Hvis de valgte præparater konflikter med en cave-registrering på patienten, giver Medicin-modulet automatisk en advarsel. Lægen får beslutningsstøtte i forhold til interaktioner mellem de ordinerede præparater, og derved sikres at medicineringen er så effektiv som mulig. Når medicinen skal gives, hjælper Medicin-modulet sygeplejersken med at planlægge udleveringen. I medicinoversigten står der præcis hvad og hvornår patienten skal have medicinen. Sygeplejersken dokumenterer administrationen via oversigten, uanset om det er enkle eller mere komplekse ordinationstyper, som for eksempel kontinuerlig infusion. For at lette arbejdsgangene kan Columna Medicin-modul integreres med både medicin-robot og medicin-skabe. Det øger sikkerheden for, at den rigtige medicin udleveres. Medicin-robotten pakker automatisk og effektivt den ordinerede medicin i unitdose-poser. Poserne forsynes med en stregkode og samles i en ring, svarende til de fastsatte udleveringstidspunkter. Når medicinen er pakket, leveres den til afdelingerne, hvor sygeplejerskerne uddeler medicinen. Administrationen af medicin kan gøres på både mobil og PC. Sygeplejersken markerer i oversigten hvilken medicin der gives og medicinen kontrolleres. Ved udleveringen scannes både patientens armbånd og medicinen. Denne closed-loop-medication giver øget sikkerhed, fordi der sker en automatisk validering af, at medicinen og patientens identitet stemmer overens. Columna Medicin Modul er integreret med Det Fælles Medicinkort. Det er med til at sikre patienten får den korrekte medicin både under og efter et behandlingsforløb på hospitalet. Medicin modulet hjælper klinikeren med afstemning af FMK, både ved indlæggelse og udskrivelse. Integrationen med FMK letter klinikerens arbejdsgange og højner patientsikkerheden. Er du interesseret i at høre mere om hvordan Columna Medicin Modul understøtter de kliniske arbejdsgange og forbedre patientsikkerheden – så kontakt Systematic eller se mere på vores website systematic.com

Columna Medicin Modul og medicin-robot integration

[Patient data er fiktion] Medicin-modulet giver forbedret dokumentation omkring medicinering, og håndterer opgaver fra ordination af enkle såvel som komplekse ordinationstyper, administration af ordinationer, håndtering af væskeregnskab samt information til patienten omkring medicinering. Medicin-modulet understøtter også udfærdigelse af recepter og kan integreres med medicin-robot og automatiske medcin-skabe.

 

 

Columna Medicin øger patientsikkerheden og dækker alle arbejdsgange omkring medicinering.

Med Columna Medicin får klinikere et værktøj til let ordination af både enkel og kompleks medicinsk behandling, som automatisk kontrollerer ordinationen i forhold til patientens aktuelle behandling. På den måde letter løsningen dokumentationsarbejdet omkring medicinering og skaber høj patientsikkerhed.

 

VÆRDI

  • Øget patientsikkerhed
  • Øget effektivitet
  • Færre fejl
  • Forenklet medicinordination og besparelse af tid
  • Reducerede udgifter til medicin

  TTF4772 300X200

 

LÆR FUNKTIONERNE AT KENDE

 

 Medicin 150X150

 

ENKELT VÆRKTØJ TIL MEDICINORDINATION

Det intuitive og simple design i Columna Medicin gør det let at oprette ordinationer samt at anvende standardordinationer og -pakker. I Columna Medicin kan lægen ordinere medicin efter behandlingstyper og tidsintervaller, som er tilpasset den enkelte patient. Ordinationsoversigten er enkel og sorteres let efter klinikerens ønske, for eksempel på ATC-kode eller behandlingstype.

 

 

 

Medicin 150X150

STØTTE TIL HÅNDTERING AF MEDICIN

Også sygeplejersken får støtte til at håndtere medicinsk behandling i Columna Medicin. Administrationsoversigten giver let overblik over, hvilken medicin den enkelte patient skal have og hvornår. Det fremgår også af oversigten, hvilken medicin, der allerede er givet, ligesom systemet validerer at lægens ordination følges.

Columna Medicin understøtter den fulde arbejdsgang omkring Closed Loop Medication, som sikrer, at patienten får den rette medicin og dosis på det rette tidspunkt. Det kliniske personale understøttes i ordination, dispensering – både manuelt og ved medicinrobot – samt ved administration af medicin til patienten.

 

 

 

Medicin 150X150

ØGET EFFEKTIVITET

For at gøre det nemt at registrere en ordination er flest mulige af løsningens felter udfyldt med standardværdier på forhånd. Den tætte integration med apotekssystemer guider lægen til at ordinere præparater, der indgår i afdelingens standardsortiment. Columna Medicin kan desuden integreres med en medicindoseringsrobot, som – efter elektronisk at have modtaget lægens ordination – pakker den ordinerede medicin i præcis dosering i poser til den enkelte patient (en såkaldt unit-dose). I Columna Medicin understøttes manuel dosering med samme sikkerhed som med en medicindoseringsrobot, hvor medicinpakning og patient også knyttes sammen via unikke koder på labels.

 

 

  

 

Medicin 150X150

ØGET PATIENTSIKKERHED

Columna Medicin er med til at højne patientsikkerheden på flere forskellige måder. Løsningen verificerer, at der er overensstemmelse mellem patient, præparat, dosis, tidspunkt og indgiftsmåde. Dette giver maksimal sikkerhed i forbindelse med medicinadministration. Samtidig får klinikerne en række værktøjer, der alle giver beslutningsstøtte til medicinhåndtering. Når lægen ordinerer, foretager løsningen automatisk en interaktions- og medicinsk allergikontrol i forhold til patientens aktive ordinationer og allergioplysninger. Via valideringsværktøjet adviseres klinikere i forhold til for eksempel dobbelt ordination og overdosering. Derudover får klinikere også støtte til at beregne medicindosis i forhold til patientens kliniske værdier, så patienten er sikret den korrekte dosis alt efter, om det er børn, nyre- eller kræftpatienter.

 

 

 

Medicin 150X150

OPFØLGNING OG BESLUTNINGSSTØTTE PÅ MEDICINSK BEHANDLING

Columna Medicin gør det enkelt at følge op på den medicinske behandling. I grafen visualiseres samspillet mellem patientens kliniske værdier og medicinske behandling samt compliance mellem den ordinerede medicin og den administrerede medicin. Dette giver lægen mulighed for let at kunne tilgå og følge den medicinske behandling ved hjælp af grafen, der hurtigt giver overblik. Grafen er fleksibel og kan opsættes til visuelt at sammenstille forskellige parametre alt efter patient og behandling. For eksempel kan grafen visualisere sammenhæng mellem patientens INR-værdi og -behandling, så lægen let kan tilpasse ordinationer ud fra grafen, når INR-værdien er kendt.